173662 návštěvníků

Urbanistická zastavovací studie rodinných domů - Únanov, U koupaliště

  • Pořizovatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
  • Objednatel: Obecní úřad Únanov
  • Datum zpracování: 5/2004

Lokalita nové obytné výstavby je navržena na západním okraji obce Únanov u koupaliště. Pozemek je umístěn v zemědělské krajině. Navazuje na zastavěné území obce.


Na základě vstupních požadavků obce byla zastavovací studie vypracována ve 6 alternativách. Rada obce z nich vybrala k dopracování variantu "B", která nejlépe vyhovovala požadavkům zájemců o výstavbu v této lokalitě.


Osu navrhované zástavby tvoří navrhovaná místní komunikace, připojená na silnici III/39922. Místní komunikace prochází přibližně středem řešeného území. Její trasa je do značné míry podřízena možnostem vedení trasy kanalizace i možnosti napojení na komunikační sít obce.


Je uvažována oboustranná zástavba se samostatně stojícími rodinnými domy. Navržená komunikace je navržena jako dopravně zklidněná komunikace šířky 7 m. Souběžně s komunikací je navržen jednostranný chodník pro pěší, oddělený od komunikace zatravněnými pásy. Zatravněné pásy budou sloužit k lepšímu oddělení pěších od motorové dopravy a v zimě k umístění odklízeného sněhu. Pod zatravněnýmí pásy a chodníky budou vedeny sítě technické infrastruktury, kanalizace bude uložena pod komunikací pro motorovou dopravu.


Koncept studie - alternativy urbanistického řešení

Image 0 - únavov

Výkresová dokumentace (výsledná alternativa)

Image 0 - únavov 2
Image 1 - unanov3

Realizace zastavovací studie

Image 0 - únavov 4