175425 návštěvníků

Zastavovací studie plochy pro výstavbu rodinných domů - Pohořelice Polní III

  • Pořizovatel: MěÚ Pohořelice
  • Objednatel: město Pohořelice
  • Datum zpracování: 2006, úprava 2010

Na základě vstupních požadavků investora a po konzultacích byly vypracovány 4 varianty řešení. Městské zastupitelstvo vybralo v prosinci 2004 k dopracování alternativu č. 3. Alternativa byla dále rozpracována do 3 dílčích alternativ a,b,c, které byly posouzeny vedoucími představiteli města a přizvanými odborníky dne 11.1.2005.

Urbanistická koncepce je ve vybrané alternativě založena na myšlence vytvoření blokové zástavby z volně stojících rodinných domů a dvojdomů. Oproti předchozím etapám výstavby na Polní (tj. I. a II. etapy) bylo ve III. etapě navrženo zmenšení měřítka urbanistických prostorů a vytvoření pestřejší uliční skladby. Zatímco v předchozích etapách výstavby činí délka přímých ulic 200-250 m, jsou ve III. etapě navrženy ulice o délkách kolem 100 m. Toto „zlidštění“ měřítka ulic by mělo přispět k větší pestrosti a atraktivitě jednotlivých prostorů, která je dále podpořena i návrhem hmotové skladby jednotlivých domů, kdy počet stejně orientovaných domů zpravidla nepřekračuje číslo 4.

V návaznosti na úpravu dopravního řešení byla navržena diferenciace jednotlivých ulic, z nichž některé mají ryze obytný charakter, jiné více veřejný charakter. Obytné ulice umožňují motorový, pěší i cyklistický provoz. Pamatováno je i na přiměřený počet parkovacích stání pro osobní automobily.


Uliční strukturu tvoří síť navzájem kolmých komunikací různé šířky – ta odpovídá poslání té které ulice.

Doprava je řešena na principu páteřních místních obslužných komunikací, doplněných jednosměrnými dopravně zklidněnými komunikacemi v obytných ulicích.

Výkresová dokumentace (výsledná alternativa)

Image 0 - web1
Image 1 - web2
Image 2 - web3
Image 3 - 01
Image 4 - 02
Image 5 - 03
Image 6 - 04