178006 návštěvníků

Územní studie lokality pro rodinné domy - Plaveč, nad ulicí Kamínka

  • Pořizovatel: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje
  • Objednatel: obec Plaveč
  • Datum zpracování: 1/2007

Hlavní dopravní osu navržené lokality tvoří komunikace, která vede středem návrhové plochy. Komunikace se napojuje na stávající místní komunikaci (ul. Kamínka) za pozemkem p.č. 1684/29 a je vyústěna na silnici II.třídy. Uprostřed lokality se z průjezdné komunikace odpojuje slepá obslužná komunikace. Prostor, který vznikne mezi oběmi komunikacemi, je řešen jako náves - veřejné prostranství se zelení. Náves je ukončena jedním volně stojícím rodinným domem. Komunikace jsou navrženy jako dopravně zklidněné, sloužící současně motorovému i pěšímu provozu.


Navrženo je 20 volně stojících rodinných domů, které jsou obsluhovány z navržených obousměrných komunikací. Rodinné domy mají severo - jižní a severovýchodně - jihozápadní orientaci.


Urbanistická koncepce v návaznosti na komunikační řešení byla ovlivněna zejména těmito podmínkami:


  • velikostí řešené plochy
  • terénní konfigurací
  • ochrannými pásmy (inženýrských sítí)
  • majetkoprávními hranicemi pozemků
  • návazností na stávající strukturu obce

Velikosti stavebních pozemků byly navrženy tak, aby uspokojily různé možnosti a náročnost jednotlivých stavebníků. Velikost pozemků je proto odstupňována od 753 do 1400 m2. Šířka pozemků je uvažována v rozmezí 19-22 m.

Výkresová dokumentace (výsledná alternativa)

Image 0 - plavec1
Image 1 - plavec2