176442 návštěvníků

Urbanistická zastavovací studie lokality pro rodinné domy Odry - nad benzinkou

Ideová koncepce, cíle řešení

  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 04/2004
  • NAVRHOVANÝ POČET RD: 89
  • OBČANSKÁ VYBAVENOST: restaurace u lyžařského svahu s ubytováním o kapacitě cca 20 lůžek, další občanská vybavenost v dolní části lokality, bez bližšího upřesnění - celkem 4 dvoupodlažní objekty včetně výše uvedené restaurace (kavárna, obchody, služby, kanceláře, motorest, ubytování apod.)

Ukázka zastavovací studie


Urbanistické řešení

Urbanistická koncepce je založena na přehledné uliční osnově, která je tvořena v půdoryse organicky tvarovanými ulicemi, citlivě reagujícími na konfiguraci terénu. Táhlé křivky komunikací současně vytvářejí předpoklady pro zajímavou urbanistickou hmotovou kompozici.

Páteřní obslužná komunikace napojuje celou lokalitu na silniční síť, silnici I/47, okružní křižovatkou v jižní části řešeného území. Mezi obytným územím a silnicí I/47 (ulicí Hranickou) je dle požadavků objednatele navržena výstavba občanské vybavenosti. Konkrétní druh této vybavenosti nebyl zadán, předpokládá se stavba obchodních objektů, objektů služeb, restauračních zařízení. Občanské vybavení je dostupné navrženou místní obslužnou komunikací. Pamatováno je i na umístění parkovacích míst pro uvedenou vybavenost.


Ostatní ulice mají ryze obytný charakter - tomu odpovídá menší šířka i kategorie komunikací. Obytná zástavba je tvořena volně stojícími domy (požadavek objednatele). Pozemky pro rodinné domy byly řešeny ve třech velikostních kategoriích:

  • skromnější pozemky o velikosti kolem 700 m2 v dolní části lokality
  • pozemky pro středně náročné stavebníky, o průměrné velikosti kolem 900 m2, jsou umístěny ve střední části řešeného území
  • nejluxusnější pozemky o velikosti nad 1000 m2, umístěné v horní (západní) části území. Tyto pozemky navazují na les a poskytují často i mimořádně zajímavé výhledy na město a do krajiny

V návrhu je preferována jednopodlažní zástavba s obytným podkrovím (ve svažitém terénu může být na spodní straně objekt dvoupodlažní). Nízkopodlažní zástavba je uvažována z důvodu stavby rodinných domů na kraji města, z důvodů citlivého přechodu zástavby do krajiny a konečně i s cílem omezení optického obtěžování sousedů.