176443 návštěvníků

Urbanistická zastavovací studie lokality pro rodinné domy Branišovice

  • POČET ČÁSTÍ:1
  • KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 1106 ha
  • POČET OBYVATEL: 495
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 12/2005

Hlavní cíle řešení:

  • upřesnit využití lokality určené k obytné výstavbě, která leží severozápadně od obce
  • posoudit možnosti rozšíření obytné zástavby z hlediska územně technických důsledků
  • navrhnout způsob zástavby a stanovit stavební čáry pro celou lokalitu
  • navrhnout rozdělení pozemků - nové parcelace (podklad pro geometrický oddělovací plán)
  • zpracovat směrný návrh dopravní a technické obsluhy území
  • při návrhu sledovat požadavky na územní ekonomii (minimalizovat stavební náklady na zainvestované území)

Důvodem zpracování urbanistické studie bylo prověření lokality určené územním plánem k obytné výstavbě, tj. posouzení intenzity zástavby (počtu rodinných domů), způsobů obsluhy území inženýrskými sítěmi, posouzení nutných podmiňujících a vyvolaných investic, návrh urbanistického řešení se zřetelem k dotvoření obrazu obce a při zohlednění územní ekonomie.

Ukázky zastavovací studie

Image 0 - branisovice1

Image 1 - branisovice2

Image 2 - branisovice3


Urbanistické řešení

Lokalita svou novou strukturou zástavby a uspořádáním vytváří podmínky pro kvalitní bydlení.


Hustota zástavby je volena s ohledem na stávající strukturu obce a požadavky investora. Zástavba je tvořena volně stojícími rodinnými domy, které jsou umístěny podél navržené komunikace. Ve střední části navržené lokality je vytvořeno veřejné prostranství - park. Tento volný prostor je typický pro strukturu této moravské vesnice. Bude sloužit k setkávání obyvatel, relaxaci a hrám dětí (dětské hřiště).


Lokalita je propojena se stávající obcí dvěmi příčnými pěšími průchody, aby se zkrátily docházkové vzdálenosti za vybaveností a k autobusovým zastávkám. Urbanistické řešení zohledňuje další možné pokračování rozvoje obce.


Zástavba u silnice II/396 je navržena s ohledem k možné kombinaci podnikatelských aktivit spojených s bydlením. Podnikatelské objekty (obchody, drobné provozovny nemající negativní vliv na životní prostředí) využijí atraktivní polohu u frekventované silnice II. třídy a současně budou tvořit protihlukovou barieru bránící obtěžování obyvatel hlukem z dopravy.