173662 návštěvníků

Urbanistická studie Pustevny - Radhošť

Pustevny - Radhošť

 • Zabránit jakékoliv další výstavbě na Pustevnách, která by tento charakter změnila (k tomu dobře slouží i stávající ochranné pásmo NKP).
 • Důsledně dbát na architektonickou úroveň i drobných či dočasných staveb, které zde vznikly či vzniknou (prodejní stánky).
 • Vyhlásit stavební uzávěru v území nad hotelem Panorama (dle zákresu ve výkresové části urbanistické studie) s cílem demolice architektonicky nevyhovujících objektů ve špatném stavebním stavu.

 • Usilovat o humanizaci (architektonické přeřešení) chat nad kolibou Záryš, podle výkresové části urbanistické studie.
 • Zrušit nevzhlednou a nefunkční autobusovou čekárnu na Pustevnách a přesunout autobusovou zastávku níže směrem k záchytnému parkovišti. Temperovanou čekárnu pro cestující zřídit v navrhovaném víceúčelovém objektu služeb turistům.
 • Komunikaci od záchytného parkoviště na Pustevny a veškeré komunikace na Pustevnách zpevnit kamennou dlažbou (nahradit stávající nevzhledný asfaltový povrch).
 • Rovněž komunikaci Pustevny-Radegast-Radhošť zpevnit v šířce 6 m (ve stísněných podmínkách možno snížit šířku až na 4,75 m) kamennou dlažbou. Z hlediska návrhových parametrů se bude jednat o dopravně zklidněnou komunikaci kategorie D1 s pěším provozem a velmi omezeným provozem motorovým (zásobování, dopravní obsluha).

Trojanovice


Zkvalitnit lyžařské středisko Pustevny propojením některých lyžařských sjezdovek a zajištěním zasněžování. Za tím účelem navrhujeme:


 • v Ráztoce, u dolní stanice sedačkové lanové dráhy, postavit vodní nádrž jako rezervoár pro výrobu umělého sněhu
 • vybudování zasněžování na většině sjezdovek na Pustevnách
 • vybudování umělého osvětlení na některých sjezdovkách (Cyrilka)
 • vybudování vleku v dolní části Malé sjezdovky

Shrnutí nejdůležitějších doporučení a závěrů

 • Vrcholové partie řešeného území beskyd jsou již dnes reakcí přetíženy, proto:
Image 0 - leg10
Image 1 - leg10_rekr

- je třeba se orientovat ne na kvantitu (zvyšování počtu rekreantů), ale na kvalitu (pestřejší nabídka sportovních a kulturních možností) - přilákat i náročnější zákazníky

- odlehčit hřebenu Beskyd zatraktivněním níže položených míst (Mír, Skalíkova Louka, Martiňák, Ráztoka)

- nezvyšovat ubytovací kapacitu v objektech hotelového typu, orientovat se na měkčí formy (ubytování v soukromí, v létě agroturistika)

- nepovolovat žádnou individuální rekreační výstavbu (chaty).

 • dosáhnout odepsání ložisek nerostných surovin (uhlí)
 • vybudovat síť cykloturistických tras
 • vybudovat upravované lyžařské běžecké tratě v úseku Pustevny-Martiňák a Pustevny-chata Mír a na ně navazující hvězdicovou síť lyžařských běžkařských tras vycházejících z jednotlivých nástupních lokalit (záchytných parkovišť, ubytovacích kapacit, zastávek hromadné dopravy)
 • dobudovat a prodloužit závodní lyžařskou běžeckou trať Pustevny-Noříčí v trase podle výkresové části urbanistické studie
 • doplnit lyžařské vleky v k.ú. Trojanovice (Pustevny) a v níže položených lokalitách
 • vytvořit podmínky pro zasněžování sjezdových tratí na Pustevnách umělým sněhem
 • na Pustevnách znovuvytvořit podmínky pro skoky na lyžích (k.ú. Prostřední Bečva)
 • posoudit záměr na výstavbu areálu zimních sportů pod Kněhyní a Malou Stolovou v k.ú. Čeladná
 • vybudovat golfový areál v k.ú. Čeladná (mimo řešené území)
 • dobudovat respektive vybudovat sportovní areály v Čeladné (mimo řešené území), Dolní Bečvě, Prostřední Bečvě (ve vazbě na navrhované záchytné parkoviště), v Trojanovicích (Ráztoka), vybavené hřišti na tenis a míčové hry a podle možností doplněné i o bazény nebo aquaparky (otevřené či kryté)
 • zabezpečit aktuálnost územně plánovací dokumentace a promyšlenost regulativů (Prostřední Bečva, Horní Bečva - územní plány brzdí rozvoj obcí)
 • rozvíjet netradiční formy cestovního ruchu a rekreace - agroturistiku (v celém řešeném území, zejména jeho jižní - vsetínské - části), jezdectví (např. v k.ú. Dolní Bečva)
 • na vhodných místech zřídit turistické informační a ubytovací kanceláře s hygienickým vybavením, doplněné o občerstvení, úschovnu a půjčovnu horských kol a prodej suvenýrů
 • vyhlásit stavební uzávěru na některé objekty nad kolibou Záryš na Pustevnách s cílem jejich výhledové demolice
 • dosáhnout humanizace objektu Panoramy za hotelem Tanečnice a rekreačních chat za kolibou Záryš
 • pečovat o kulturní dědictví a drobnou architekturu jako o významný fenomén cestovního ruchu
 • vybudovat záchytné parkoviště v údolí Kněhyně, na rozhraní k.ú. Prostřední a Horní Bečva a systém kyvadlové dopravy na Pustevny
 • větší část stávajícího parkoviště na Pustevnách využít pro odstavování autobusů, za tím účelem upravit nájezd na toto parkoviště
 • nedoporučujeme k realizaci severní obchvat v Rožnově pod Radhoštěm (ponechat pouze jako dlouhodobou rezervu)

Skalíkova louka

Zatraktivnění oblasti Skalíkova Louka: zprovoznění venkovního koupaliště, vybudování lyžařského vleku a orientace na prezentaci kulturně-historických tradic, např. řemesel apod. – v úvahu připadá např. výstavba replik historických objektů, které by sloužily např. jako umělecké dílny a dílny lidového umění - kovárny, keramické dílny, dílny k výrobě historických a pamětních mincí, kovotepecké dílny, dřevořezbářské dílny apod. Tyto repliky by se daly využít nejen k umístění výstavních expozic, ale i k výzkumným účelům.


Důležité bude ideové i organizační provázání repliky s expozicemi v oblasti (Rožnovským skanzenem). Přínosem by rovněž bylo přenesení některého historického objektu ze sbírek rožnovského Valašského muzea v přírodě.