178007 návštěvníků

Urbanistická studie - Masarykovo náměstí v Odrách

 • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 01/2006

Koncepce rozvoje náměstí

odry 1

Prostor náměstí je vymezen pěti městskými bloky. Ze severovýchodu je náměstí otevřeno na již neexistující zámek, dnes Obchodní dům Odra.

Náměstí je obdélníkového půdorysného tvaru. Náměstí je svažité směr západ - východ. Převýšení je kolem 5 m. Původně byla plocha náměstí svažitá v celé ploše. Na náměstí stávala budova radnice (asi do roku 1863). Dnes je dominujícím prvkem náměstí kašna a socha Nanebevzetí panny Marie.


Studie náměstí byla rozpracována ve dvou alternativách.

 • Varianta 1 - minimální

  Vydláždění ploch podél tří stran náměstí v ploše stávajících obrub, nová výsadba stromů podél delších stran náměstí, vybavení prostoru náměstí městským mobiliářem, návrh osvětlení náměstí.


 • Varianta 2 - komplexní

  Zpracování studie celého prostoru náměstí a rozdělení rekonstrukce náměstí do několika etap. (zúžení stávajících komunikací, rozšíření prostoru pro pěší po obou delších stranách náměstí, návrh nového osvětlení, odstranění zídek v horní části náměstí a nahrazení schodišťovými stupni - odstranění prostorových bariér a další).


Rada města vybrala k dopracování variantu 1.


Z hlediska prostoru náměstí se jednoznačně jevilo jako vhodné zpracování konceptu návrhu celého náměstí a rozdělení realizace do jednotlivých etap. Vzhledem k procházející silnici I. třídy, komplikovanému systému inženýrských sítí a předpokládané nákladnosti komplexního řešení obsaženého v alternativě 2 bylo od této alternativy upuštěno. Varianta 1 byla rozšířena o řešení centrálního prostoru náměstí, o zapracování zúžení hrdla komunikace vedoucí na horní náměstí a o umožnění bezproblémového přecházení z budovy radnice 01 do budovy radnice 02 na horním náměstí. Bylo požadováno ponechání stávajícího počtu parkovacích míst.


Návrh je chápán jako I.etapa řešení náměstí. Zaměřil se na stabilizované prvky náměstí - pochůzné plochy (chodníky) po okraji náměstí a centrální prostor. Součástí návrhu je řešení osvětlení náměstí.


odry 2

Navrhovaná opatření:

 • vytvoření reprezentativního prostoru před radnicí,
 • vytvoření kvalitního prostoru podél dvou stran horního náměstí,
 • osazení sloupového osvětlení před lékárnou a podél silnice I. třídy,
 • vydláždění centrálního prostoru kolem kašny, nasvětlení kašny,
 • renovace kamenného podstavce kašny,
 • renovace městské pumpy,
 • nasvětlení Sochy nanebevzetí Panny Marie,
 • zúžení hrdla komunikace vedoucí na horní náměstí a rozšíření chodníku.

Doprava

Výhledové tendence by měly směřovat k omezování parkování na náměstí a ke zklidnění dopravy v centru města. Na okraji městské památkové zóny jsou navržena záchytná parkoviště. Pěší dostupnost těchto parkovišť je několik minut. Omezením dopravy by se vyloučily negativní faktory pro pobyt lidí. Došlo by k posílení základních funkcí náměstí (obchodních, tržních, společenských, reprezentativních, odpočinkových a setkávacích). Funkc

Na náměstí bude nadále převládat dopravní funkce. Urbanistická studie vymezuje plochy pro parkování a pro pěší. V centrální části je navržen zklidněný prostor pro pobyt osob. Dopravní plochy jsou vymezeny zahražovacími sloupky. Centrální plocha může sloužit (jak ukázaly obnovené vánoční trhy) ke konání různých společenských, kulturních a obchodních akcí.

Nové vydlážděné plochy po obvodu náměstí budou vybaveny městským mobiliářem (lavičkami, stojany na kola, odpadkovými koši, osvětlením), který zkvalitní tento prostor.

Prostor

Prostorové uspořádání náměstí je založeno na ponechání diagonální silnice procházející napříč náměstím, je ponecháno i výškové dělení náměstí stávající kamennou zídkou.

Urbanistická studie mění fungování a působení centrálního prostoru. Stávající kašna jako dominující prvek náměstí je podpořena navrženou dlažbou, výsadbou stromů, mobiliářem a osvětlením. Pohledově se kašna uplatňuje ze všech stran náměstí. Je navrženo nahrazení stávajících stromů, které v létě zastiňují kašnu, za nové stromy v jiném uspořádání. V centrální části je navržena k renovaci městská pumpa a v horní části je navrženo pítko.

Dalším dominujícím prvkem náměstí je socha nanebevzetí Panny Marie.

Na náměstí je navrženo odstranění negativně působících stožárových svítidel veřejného osvětlení a nahrazení za městské sloupové osvětlení.

Důraz je položen na zatraktivnění náměstí v noční době, návrhem nočního slavnostního nasvětlení radnice, kašny a sochy nanebevzetí Panny Marie.

Ukázky územní studie

Image 0 - odry1
Image 1 - odry2
Image 2 - odry3
Image 3 - odry4
Image 4 - odry5