176442 návštěvníků

Územní plán Milovice

  • POČET ČÁSTÍ: 1
  • POČET OBYVATEL: 462
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 2009
  • POŘIZOVATEL: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu

V územním plánu jde o vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na kvalitu životního prostředí. Cílem bylo omezení prolínání funkcí, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat.

Územní rozvoj obce zohlednil historicky založenou urbanistickou strukturu obce. Navržené plochy bydlení v rodinných domech navazují na stávající obytné území a rozšiřují obec východním a jižním směrem. Plochy leží ve IV.zóně CHKO Pálava

Plochy výroby stávající i navržené jsou soustředěny severně od obce za silnici III/42117 Lednice – Milovice – Dolní Věstonice. Územní plán dále vymezuje plochu pro výstavbu vinných sklepů. Plocha vinných sklepů je navržena východně od obce pod Milovickým lesem.

Milovice mají dosud nedoceněný potenciál rozvoje cestovního ruchu. Územní plán klade důraz na šetrné formy cestovního ruchu, především ubytování v soukromí a malé penziony, v zastavěném území Milovice. Významnější rozvojovou plochu pro cestovní ruch umístí územní plán mimo CHKO, u silnice ve směru na Nové Mlýny (vedle čerpací stanice pohonných hmot).

Rozvoj cestovního ruchu bude rovněž podpořen rozšířením možností sportovního vyžití. Na západním okraji obce, v návaznosti na sportovní hřiště, bude řešen rozvoj sportovního areálu. Plocha je součástí III.zóny CHKO Pálava.

Jižní, jihovýchodní a jihozápadní část řešeného území, ležící v I. a II. zóně CHKO Pálava, je zahrnuta do ploch přírodních (§ 16 vyhl.č. 501/2006 Sb.), za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.


Ukázky územního plánu:

Image 0 - Milovice3