176442 návštěvníků

Územní plán města Pohořelice, změna č. 2 a digitalizace

  • POČET ČÁSTÍ: 3
  • KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 4302 ha
  • POČET OBYVATEL: 4400
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 7/2005

O pořízení Změny č. 2 ÚPN SÚ města rozhodlo Zastupitelstvo města Pohořelice v roce 2003. Jako zpracovatel předmětné dokumentace byla vybrána firma AR projekt, s.r.o., Brno.


Původní územní plán sídelního útvaru Pohořelice byl schválen 25.1.1995 a řešil pouze zastavěné území města.


V roce 1999 byla vypracována změna č. 1 ÚP města Pohořelice, která byla schválena městským zastupitelstvem dne 10.4.2000. Tato změna územního plánu řešila již celá katastrální území.


Schválený územní plán i jeho změny byly výchozími podklady při zpracování změny č.2 územního plánu. Většina rozvojových záměrů z platného územního plánu, které dosud nebyly realizovány, byly zahrnuty i do změny č.2 územního plánu. Je tak zachována potřebná kontinuita územního rozvoje.


Řešené území je tvořeno třemi katastrálními územími - Pohořelice nad Jihlavou, Nová Ves u Pohořelic a Smolín.


Ukázky územního plánu:

Image 0 - pohorelice1
Image 1 - pohorelice2
Image 2 - pohorelice3
Image 3 - pohorelice4