175420 návštěvníků

Územní plán města Odry

 • POČET ČÁSTÍ: 9
 • KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 7406 ha
 • POČET OBYVATEL: 7589
 • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 12/2005

Základní zónování města

Při návrhu územního rozvoje města byl kladen důraz na takové uspořádání, organizaci území města, které by přineslo zkvalitnění životního prostředí a zlepšení provozních vztahů (myšleno po stránce dopravní, ale i obsluhy území technickou vybaveností).


V územním plánu jde o vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na kvalitu životního prostředí. Cílem bylo omezení prolínání funkcí, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat. Z uvedeného důvodu byla urbanistická koncepce podřízena následujícím cílům:


 • koncentrace výroby na severovýchodní okraj města, v návaznosti na stávající výrobní zónu – areál SEMPERFLEX OPTIMIT Odry, kde je možnost obsluhy železniční vlečkou
 • zrušení rozvojových ploch pro výrobu, situovaných v dosud platném územním plánu do záplavového území Odry. Omezit tím potenciální nebezpečí kontaminace podzemních vod a narušení životního prostředí případnými haváriemi
 • rozvoj bydlení řešit v samotném městě severním, jihovýchodním a jihozápadním směrem, významně posílit obytnou funkci ve Vítovce a Loučkách u Oder, popřípadě i v Tošovicích
 • komerční vybavenost soustředit na okraj města do takových poloh, aby byla dobře dosažitelná motorovou dopravou z dálničního přivaděče, a současně motorovou i pěší dopravou ze samotného města
 • využít rekreačního potenciálu města k rozvoji cestovního ruchu a tím i ke zvýšení zaměstnanosti

Ukázky územního plánu

Image 0 - odry1
Image 1 - odry2

Zklidnění dopravy v centru města

Na úseku dopravy bylo hlavním cílem:


 • omezení motorové dopravy v centru, vytvoření pěší zóny v historickém jádru města
 • vybudování záchytných parkovišť na okraji centrální městské zóny
 • důsledná kategorizace místních komunikací, dobudování sítě sběrných komunikací

Příroda, krajina

V oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, přírody a péče o krajinný ráz se územní plán města zaměřil na posílení obytných vlastností krajiny, zlepšení životního prostředí, zvýšení podílu zeleně ve městě, propojení krajinné a vnitrosídelní zeleně, proniknutí přírody do zastavěného území, opatření proti vodní a větrné erozi, zvýšení vsakovacích schopností krajiny, návrh protizáplavových opatření.


Úloha místních částí ve struktuře osídlení

Urbanistická koncepce rozvoje města a místních částí vychází z polohy jednotlivých sídel a jejich předpokladů pro plnění různých úloh ve struktuře osídlení:


 • Odry - regionální středisko s multifunkčním významem (bydlení, výroba, městská i nadměstská vybavenost)
 • Dobešov - stabilizované sídlo s převážně obytným významem
 • Klokočůvek - rekreační vesnice
 • Kamenka - stabilizované sídlo s převážně obytným významem
 • Loučky u Oder - rozvojové sídlo s převážně obytným významem
 • Pohoř - stabilizované sídlo s převážně obytným významem
 • Tošovice - rozvojové sídlo s významem obytným a rekreačním, v menším rozsahu i výrobním
 • Veselí - stabilizované sídlo s převážně obytným významem
 • Vítovka - silně rozvojové sídlo s významem obytným a rekreačním (cestovní ruch)