173662 návštěvníků

Územní plán města Lanžhot

Změna č. 2

  • Pořizovatel: MěÚ Břeclav, odbor stav. řádu a územního plánování
  • Objednatel: Městský úřad Lanžhot
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 7/2005

  • POČET ČÁSTÍ: 1
  • KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 5401 ha
  • POČET OBYVATEL: 3771

Výchozím hlediskem koncepčního přístupu k řešení územního plánu a rozvojové urbanizace města je dosažení trvale udržitelného rozvoje města. Změna územního plánu usiluje o zajištění optimálního životního a pracovního prostředí pro obyvatelstvo, bez násilného narušení historických i stávajících urbanistických struktur a architektonických hodnot a především bez narušení kulturních, památkově chráněných hodnot, zanechaných předchozími generacemi.


Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově - funkční uspořádání a rozložení města v krajině.


Plochy výroby a skladování jsou soustředěny především na jihozápadním okraji města v do jisté míry odloučené poloze. Tuto koncepci, která je logická především z hlediska tvorby životního prostředí a dopravní obsluhy, změna územního plánu akceptuje a rozvíjí umístěním rozvojových ploch 2.10, 2.15 a 2.16 pro výrobu a skladování.


Při umisťování ploch pro bydlení, které jsou soustředěny na západní okraj města, byla brána v potaz hlediska kvality životního prostředí, dosažitelnosti centra města a zastávek hromadné dopravy a možnosti obsluhy dopravní a technickou vybaveností. Dále pak kvalita zemědělské půdy a vytvoření uceleného půdorysného tvaru města.


Ukázky územního plánu


Image 0 - lanzhot1

Základní členění území

Image 1 - lanzhot2

Hlavní výkres