178007 návštěvníků

Územní plán Bílovice nad Svitavou

  • POČET ČÁSTÍ: 1
  • KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: 1470 ha
  • POČET OBYVATEL: 2300
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 2010

Vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím je řešeno s ohledem na specifické podmínky a charakter území, se zřetelem k vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.

Charakter obce je převážně obytně – rekreační, z tohoto důvodu ÚP vymezil pouze jednu zastavitelnou plochu výroby s vazbou na stávající areál na západním okraji k.ú.. Stávající výrobní plochy jsou považovány za stabilizované bez možného rozvoje mimo stávající areál.

Rozvoj bydlení je směřován do proluk v zastavěném území, do severovýchodní a západní okrajové části sídla. Zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu navazují na zastavěnou část sídla a doplňují ji.

Pro drobné podnikatelské aktivity nezatěžující životní prostředí je možno využívat i plochy pro bydlení.

Pro občanské vybavení je navrženo několik ploch - v blízkosti rozvojových lokalit pro bydlení v západní části obce u lokality Mezi cestami a dále plocha pro sociální vybavenost (např. dům s pečovatelskou službou) v blízkosti hřbitova.

Vybavenost obce je doplněna několika návrhy otevřených sportovišť.

Dopravní kostra je poměrně stabilizovaná, územní plán řeší požadavky na zklidnění dopravy na silnici II. třídy v jejím průchodu obcí a na zkapacitnění dopravního napojení sídliště Mezi cestami (návrh úpravy křižovatky – prověření řešení v předepsané územní studii). Deficit počtu parkovacích míst řeší územní plán vymezením podmínek pro umistování parkovišť v centru obce a u hřbitova a návrhem nových parkovišť na ulici Nad tratí, při silnici II/374 u ul. Trávníky a na ul. S.K. Neumanna.

Obnovení narušené ekologické stability území je řešeno v rámci navrženého ÚSES formou výsadby zeleně a zatravnění.


Ukázky územního plánu:

Image 0 - Bilovice2