173659 návštěvníků

Územní plán Telnice

  • POČET ČÁSTÍ: 1
  • POČET OBYVATEL: 1429
  • DATUM ZPRACOVÁNÍ: 2011
  • POŘIZOVATEL: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby

Cílem územního plánu je vytvoření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny především na severozápadním okraji obce, západně a jižně od obce.

Stávající plochy výroby a skladování jsou územně stabilizovány. Územní plán vymezil nové plochy výroby a skladování na jižním okraji obce, při silnici a u nádraží.

Rozvoj občanské vybavenosti je navržen na sever od centra obce. Plochy pro sportovní aktivity jsou řešeny v blízkosti stávajícího sportovního areálu. Plocha pro rozšíření hřbitova je řešena v návaznosti na stávající hřbitov. Další možné umístění objektů občanského vybavení je řešeno v regulativech.

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční uspořádání a rozložení sídla v krajině.

Výchozím hlediskem koncepčního přístupu k řešení územního plánu a rozvojové urbanizace obce je zajištění optimálního životního a pracovního prostředí pro obyvatelstvo, úměrné usměrnění rozvoje zařízení pro výrobu, sport, rekreaci a cestovní ruch, bez násilného narušení historických i stávajících urbanistických struktur a architektonických hodnot a především bez narušení kulturních, památkově chráněných hodnot, zanechaných předchozími generacemi.


Ukázky územního plánu:

Image 0 - Telnice1